Quyết định số 554/QĐ-CĐNHCS, ngày 16/11/2022 về phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

02/03/2023

6 - 554.QD - 16.11.2022 - Long - QĐ phân bổ Đại biểu ĐH V CĐ NHCS_page-0001

6 - 554.QD - 16.11.2022 - Long - QĐ phân bổ Đại biểu ĐH V CĐ NHCS_page-0002

6 - 554.QD - 16.11.2022 - Long - QĐ phân bổ Đại biểu ĐH V CĐ NHCS_page-0003

6 - 554.QD - 16.11.2022 - Long - QĐ phân bổ Đại biểu ĐH V CĐ NHCS_page-0004

Các tin bài khác