Kế hoạch số 172/KH-CĐNHCS, ngày 29/04/2022 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn NHCSXH, nhiệm kỳ 2023 - 2028

02/03/2023

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0001

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0002

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0003

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0004

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0005

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0006

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0007

1 - 172.KH - 29.4.2022 (Da ky) - KH Đại hội CĐ NHCSXH các cấp NK 2023-28_page-0008

Các tin bài khác