Hướng dẫn số 364/HD-CĐNHCS, ngày 26/7/2022 về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn NHCSXH, nhiệm kỳ 2023 - 2028

02/03/2023

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0001

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0002

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0003

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0004

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0005

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0006

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0007

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0008

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0009

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0010

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0011

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0012

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0013

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0014

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0015

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0016

2 - 364.HD.CDNHCS - 26.7.2022 - Ve cong tac Nhan su Dai hoi CD NHCS 23-28 (Da ky)_page-0017

Các tin bài khác