Hướng dẫn số 492/HD-CĐNHCS, ngày 19/10/2022 về một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHCSXH

02/03/2023

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0001

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0002

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0003

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0004

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0005

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0007

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0009

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0011

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0013

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0015

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0017

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0018

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0019

3 - 492.HD.CD - 19.10.2022 Long - HD BC Ctri ĐH CĐCS_page-0020

Các tin bài khác