Hướng dẫn số 493/HD-CĐNHCS, ngày 19/10/2022 về danh mục hồ sơ duyệt Đại hội, văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội, duyệt Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHCSXH

02/03/2023

4 - 493.HD.CD - 19.10.22 Long - HD lưu hành Hồ sơ Đại hội CĐCS_page-0001

4 - 493.HD.CD - 19.10.22 Long - HD lưu hành Hồ sơ Đại hội CĐCS_page-0002

4 - 493.HD.CD - 19.10.22 Long - HD lưu hành Hồ sơ Đại hội CĐCS_page-0003

Các tin bài khác