NHCSXH nhìn từ góc độ văn hóa

04/05/2016
(VBSP News) Việc NHCSXH ra đời đồng nghĩa với việc hình thành sản phẩm văn hóa kiến tạo vật chất, sản phẩm ấy đã và đang tiếp tục đem lại những giá trị vật chất và tinh thần không những cho người dân mà còn mang tính văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
NHCSXH thực hiện giải ngân vốn vay ngay tại Điểm giao dịch xã, giúp nông dân nghèo dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tiết kiệm thời gian và cả chi phí đi lại

NHCSXH thực hiện giải ngân vốn vay ngay tại Điểm giao dịch xã, giúp nông dân nghèo dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tiết kiệm thời gian và cả chi phí đi lại

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội luôn là sự quan tâm của Nhà nước ở mọi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, do hậu quả của chiến tranh nên sau khi đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất đã nảy sinh ra rất nhiều vấn đề xã hội cần phải khắc phục và giải quyết. Có nhiều phương thức để giải quyết các chính sách xã hội của Nhà nước.

Trong đó, NHCSXH là công cụ đòn bẩy kinh tế rất quan trọng mà Việt Nam đã và đang sử dụng để bảo đảm nguồn tài chính thực hiện chính sách xã hội, giúp các đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa, các gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình nghèo, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ học phí để giúp sinh viên nghèo có điều kiện học tập (đại học, cao đẳng, học nghề…).

Dưới góc nhìn văn hóa thì việc NHCSXH từ khi được thành lập theo Quyết định 131 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ cho đến nay hoạt động được hơn 13 năm, đã và đang đem lại những giá trị thiết thực, hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống, có điều kiện học tập nâng cao trình độ.

Điều đó cho thấy, thực tiễn hoạt động của NHCSXH đã góp phần tạo nên các giá trị cả về vật chất và tinh thần cho người dân thuộc các đối tượng chính sách.

Những đóng góp tích cực từ hoạt động của NHCSXH đã thể hiện rõ chủ trương, đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước là phù hợp với truyền thống văn hóa Việt, đồng thời cũng phản ánh thực tiễn và xu hướng tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội “cho người dân cái cần câu, chứ không cho con cá”.

Từ cơ sở nhìn nhận các giá trị mang lại từ hoạt động của NHCSXH để làm tiền đề minh chứng cho những giá trị cốt lõi mang tính thực tiễn nhân văn mà các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Các giá trị thiết thực và cụ thể đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của các đối tượng chính sách sau khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH để phát triển sản xuất, thu hút và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học trở thành những người hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà nước đang triển khai thực thiện các chủ trương, chính sách nhằm giảm nghèo bền vững cho các đối tượng chính sách, người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Để các đối tượng chính sách có cuộc sống sung túc, con cái được học hành đầy đủ thì một trong những công cụ đang phát huy tốt, mang lại hiệu quả đó là hoạt động của NHCSXH. Với phương châm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán đã thể hiện tính nhân văn, giá trị văn hóa của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

NHCSXH là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Như vậy, việc NHCSXH ra đời đồng nghĩa với việc hình thành sản phẩm văn hóa kiến tạo vật chất, sản phẩm ấy đã và đang tiếp tục đem lại những giá trị vật chất và tinh thần không những cho người dân mà còn mang tính văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, bài viết hướng đến việc duy trì, bảo tồn, phát huy và làm phong phú hơn nữa những giá trị văn hóa từ thực tiễn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã góp phần cải thiện đời sống các đối tượng chính sách ở nước ta.

Theo TBNH

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác