Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã - thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện trong thực hiện TDCSXH”

19/12/2019
(VBSP News) Chiều 19/12/2019, Hội đồng khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống về “Giải pháp nâng cao vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã - thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH)” do Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo Đặng Đức Thắng làm Chủ nhiệm đề tài.
Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Tham dự buổi nghiệm thu có Trưởng Ban kiểm soát Lê Ngọc Bảo, các Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài điều hành buổi nghiệm thu.
Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo Đặng Đức Thắng - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài “Giải pháp nâng cao vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã - thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội”. Theo đó, đề tài nghiên cứu đã nêu ra cơ sở lý luận về nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
Về cơ sở lý luận nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung về TDCSXH, mô hình NHCSXH, vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện chức trách nhiệm vụ tại cấp xã và trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Làm rõ sự cần thiết phát huy vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã.
Đề tài khẳng định việc bổ sung việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện là một giải pháp đúng đắn, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả TDCSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với việc phát huy vai trò tự chủ của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng chính sách một cách nhanh chóng, thuận lợi; vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; giúp địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh, chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với NHCSXH, khi vốn tín dụng chính sách xã hội được phát huy hiệu quả là cơ sở vững chắc cho đảm bảo chất lượng tín dụng, hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của NHCSXH.
Bên cạnh đó đề tài cũng đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
Trên cơ sở đó, đề tài nghiên cứu đã đưa ra 07 nhóm giải pháp để phát huy vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Các giải pháp trong đề tài nghiên cứu căn cứ trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, đồng thời giải quyết các khó khăn, tồn tại trong thực hiện vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã đối với tín dụng chính sách xã hội.
Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đề tài sẽ là tài liệu hết sức quan trọng để tổ chức đào tạo, tập huấn, đặc biệt là hệ thống giải pháp nhóm nghiên cứu đưa ra rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn và có thể áp dụng ngay vào quá trình điều hành, tác nghiệp của NHCSXH. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu trên cơ sở các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét nhóm tiếp tục tiếp thu một cách có chọn lọc để hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.
Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại đề tài: Đề tài đạt loại Giỏi

PV

Các tin bài khác