Nêu gương phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên

27/04/2021
(VBSP News) Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức sáng ngày 27/4/2021, tại Hà Nội.
hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-da-tro-thanh-menh-lenh-tu-trai-tim

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua. Đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, thẳng thắn của Đảng bộ Khối khi đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW trong báo cáo, cũng như các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc sơ kết 05 năm Chỉ thị số 05-CT/TW có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2021; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và của toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đất nước trong tình hình mới, từng bước hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước”, xây dựng Tổ quốc Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sớm được “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, như sinh thời Bác Hồ từng mong ước.
Nhất trí với những phương hướng và giải pháp của Đảng bộ Khối trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy; nêu gương phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thực hiện theo đúng bản cam kết hằng năm và các quy định của Đảng về nêu gương. Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, học lối sống với những biểu hiện cơ hội, lợi ích nhóm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

A27X6954 copy

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05

Tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phải, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị, các chuẩn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong tình hình mới. Có cơ chế để bảo vệ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: Xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề và những chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về phẩm chất đạo đức của đảng viên về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.
Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, đã khơi dậy và là chỗ dựa cho niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.
Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác và là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương; được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch từng năm và toàn khóa. Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng vai trò hết sức quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp.
Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên. Công tác sơ kết được chú trọng; đã xây dựng được nhiều tập thể và cá nhân thực sự điển hình, tiêu biểu.
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những biến động khó lường của thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài và các thành phần kinh tế trong nước, song với ý chí vươn lên và bằng quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương vẫn hoạt động hiệu quả, thể hiện được vai trò nòng cốt, dẫn dắt và bảo đảm giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội; chung tay cùng cả nước chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối còn bảo đảm là nguồn thu quan trọng, ổn định cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng khoảng 16,5%.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng đối với 26 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

Hiền Hòa

Các tin bài khác