Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/12/2020
(VBSP News) Ngày 22/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo hội nghị.
2

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu

Năm 2020 là năm với nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đối với NHCSXH, năm 2020 cũng là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020, tạo cơ sở vững chắc, tiền đề thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực khó khăn bởi nhiều yếu tố, nhất là từ dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy NHCSXH TW đã nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, của Đảng ủy Khối, đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống NHCSXH phát huy những thành tích, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ đề ra năm 2020 với kết quả toàn diện trên các mặt công tác và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Báo cáo kết quả cụ thể hoạt động năm 2020, đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc cho biết: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Đảng ủy Khối DNTW và Nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Theo đó, năm 2020, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Cụ thể: Về công tác xây dựng đảng được Đảng ủy NHCSXH TW tập trung, đẩy mạnh, đồng đều trên các mặt giáo dục chính trị - tư tưởng; tuyên giáo, dân vận, kiểm tra - giám sát, tổ chức xây dựng đảng. Điển hình là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới 100% cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXH TW đã triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Đảng ủy NHCSXH TW cũng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và tích cực tham gia các hoạt động phong trào cấp trên phát động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; quan tâm chăm lo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, như: Chủ động tổ chức huy động nguồn vốn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách nhằm bổ sung nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với đại dịch Covid-19; đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng được thụ hưởng, đặc biệt là chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc theo Nghị quyết 15/NQ-CP, 154/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, 32/2020/QĐ-TTg.
Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn tín dụng ước đạt 235.661 tỷ đồng, tăng 23.767 tỷ đồng (11,2%) so với 31/12/2019, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 20.134 tỷ đồng, tăng 4.700 tỷ đồng so với 31/12/2019 (30,5%); tổng dư nợ ước đạt 226.264 tỷ đồng, tăng 19.459 tỷ đồng so với 31/12/2019 với gần 6,5 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ; nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,70%/tổng dư nợ. Vốn tín dụng đã giúp cho trên 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho gần 361 nghìn lao động, xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp trên 40,2 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng trên 16,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; gần 5,9 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, 139 doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc cho trên 5.200 lao động,…
Hoàn thành các mục tiêu, nội dung công việc mà Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược; tiếp tục nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030.
Với những kết quả đã đạt được, năm 2020, NHCSXH đã được Chủ tịch nước ký tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

2

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu kết luận

Xác định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tình hình quốc tế, trong nước được dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và trong nước. Đảng bộ NHCSXHTW đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và HĐQT NHCSXH giao.

1

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực đạt được của Đảng bộ NHCSXH TW trong năm 2020. Đồng chí cũng nhấn mạnh, NHCSXH đã khẳng định vị thế, vai trò và hình ảnh là trụ cột quan trọng trong thực hiện các giải pháp giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của Đảng và Chính phủ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đã trở thành là một định chế tài chính công thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ. Ghi nhận những thành công đó, năm 2020 Chủ tịch nước đã ký tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH. Đồng thời đề nghị NHCSXH tiếp tục giữ vững những kết quả tích cực và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc trân trọng cảm ơn những đánh giá quan trọng của Đảng bộ Khối DNTW và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đối với Đảng bộ NHCSXH TW và hoạt động NHCSXH. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt tới cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ; chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đào tạo cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối; Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW yêu cầu các chi, đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH TW giai đoạn 2021 - 2030 sau khi được phê duyệt. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng công nghệ ngân hàng số, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung huy động nguồn lực, khơi tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng chính sách.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã công bố các Quyết định tặng kỷ niệm chương và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc thời gian qua.

5

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Kỷ niệm chương “Vì công tác xây dựng Đảng” cho đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH

68

69

Đảng bộ NHCSXH TW chúc mừng 6 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020) và 5 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016 - 2020)

70

37 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được Đảng bộ NHCSXHTW khen thưởng

71

PV

Các tin bài khác