Bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới

21/12/2020
(VBSP News) Trong không khí phấn khởi mừng thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hôm nay tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới.
KDK_0570

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh

Lời đầu tiên xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xin gửi tới các đồng chí, quý đại biểu và toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển bền vững đất nước thể hiện tính ưu việt bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua theo dõi nghe báo cáo và các phát biểu tham luận chúng ta vui mừng nhận thấy chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội của giai đoạn 2011 - 2020 đã được triển khai thực hiện thành công, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra, trong đó tôi đánh giá cao và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như sau:
Một là, NHNN, NHCSXH và các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược này, đặc biệt sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này, tín dụng chính sách xã hội thực sự là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của nước ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2011 - 2020.
Hai là, tập trung huy động được các nguồn lực tài chính theo phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”, “Trung ương và địa phương cùng làm” đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn. NHCSXH đã chủ động khai thác các nguồn vốn từ thị trường, phát hành trái phiếu, phát triển một số sản phẩm huy động vốn phù hợp và bình quân tăng nguồn vốn 10% mỗi năm; quy mô tăng 2,6 lần trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi 2% tại NHCSXH theo quy định đã thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với hoạt động tín dụng chính sách của Nhà nước.
Ba là, đã triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó ưu tiên cho các chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo, cho vay các hộ gia đình sản xuất kinh doanh khó khăn cũng như học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây còn có các chương trình tín dụng chính sách mới như: hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở phòng tránh bão lũ cũng như vay vốn đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài… Nguồn vốn đã đến với đối tượng tại 100 % xã, phường, thị trấn với 21,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 505 nghìn tỷ đồng.
Bốn là, với mô hình tổ chức quản lý đặc thù là Hội đồng quản trị cấp Trung ương và Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh, cấp huyện luôn được kiện toàn và chất lượng hoạt động được nâng cao tổ chức và chú trọng nâng cao nghiệp vụ, Điểm giao dịch xã phục vụ cho vay, thu nợ, thu lãi. Bên cạnh đó có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc ủy thác một số việc giúp nguồn vốn đến đúng đối tượng. Mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn ở từng thôn, bản, ấp được xem như cánh tay nối dài của NHCSXH giúp cho việc quản lý vốn cũng như các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn hiệu quả hơn và kết quả phân loại đáng vui mừng là trên 95% Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt và khá.
Đây được xem là mô hình đặc thù ưu việt của NHCSXH, phù hợp với hệ thống chính trị của nước ta và cùng với cách thức tổ chức mạng lưới giao dịch tại các Điểm giao dịch UBND cấp xã trên toàn quốc của NHCSXH với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện nhanh chóng thuận lợi, có sự phối hợp giám sát quản lý tốt, tỷ lệ giải ngân thu nợ đạt trên 90%, đặc biệt tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%.
Năm là, NHCSXH đã tham mưu, đề xuất cơ chế lãi suất phù hợp theo từng đối tượng và khả năng tài chính của Nhà nước, đồng thời quan tâm kiểm tra, giám sát không để thất thoát nguồn vốn. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm với ngành và giỏi nghiệp vụ. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động và thông tin tuyên truyền rộng rãi chính sách tín dụng đến các đối tượng phục vụ hiểu rõ cả về quyền lợi và nghĩa vụ khi tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Đơn vị cũng luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và các tổ chức đoàn thể hoạt động mạnh, thường xuyên tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng và NHCSXH cũng đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt với thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020 NHCSXH xứng đáng và vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hung lao động” thời kỳ đổi mới.
Xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng biểu dương và xin được chúc mừng phần thưởng cao quý mà NHCSXH vinh dự được nhân và chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng hôm nay.
Thưa các đồng chí và quý đại biểu!
Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen, biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch COVID-19 còn có thể kéo dài đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống của người dân, chênh lệch giàu nghèo và trình độ phát triển giữa một số vùng miền địa phương có xu hướng giãn rộng, nhiều nơi kết quả giảm nghèo chưa bền vững tỷ lệ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao. Vì vậy, NHCSXH cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục phát triển theo hướng tự chủ, ổn định, bền vững và đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho trọng trách vinh dự này.
Tại Hội nghị này, tôi xin gợi ý và nhấn mạnh một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu thực hiện như sau:
Thứ nhất, cần căn cứ kết quả thực hiện chiến lược phát triển của giai đoạn vừa qua các ý kiến đóng góp tại Hội nghị định hướng phát triển của đất nước ta trong 5 năm và 10 năm tới cũng như chiến lược phát triển ngành Ngân hàng để xây dựng chiến lược phát triển 10 năm tiếp theo, đảm bảo tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững về xây dựng nông thôn mới, cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thứ hai, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội của giai đoạn 2002 - 2017. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để tạo điều kiện triển khai vay vốn được kịp thời đúng đối tượng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phổ biến, tuyên truyền và phối hợp triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng chính sách xã hội và các luật có liên quan để nhằm huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, nghiên cứu, đề xuất tích hợp các chương trình tín dụng ưu đãi để tập trung nguồn lực tránh dàn trải và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tín dụng chính sách xã hội.
Cuối cùng, tiếp tục củng cố, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và người lao động nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động chủ động tham mưu, đề xuất chính sách tín dụng phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể về định mức, thời hạn đối tượng lãi suất cho vay, đồng thời quan tâm xử lý rủi ro và các vấn đề khác có liên quan, nhất là nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ cơ bản và các dịch vụ mới nhằm hỗ trợ đem lại nhiều tiện ích phù hợp với đối tượng khách hàng.
Thưa các đồng chí!
Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho NHCSXH, nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang trong công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Tôi mong muốn và tin tưởng với những kết quả thành tích trong gần 20 năm qua, nhất là những thành tựu ấn tượng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển của giai đoạn 2011 - 2020 với sự đoàn kết nhất trí của gần 10.000 cán bộ, nhân viên và người lao động, dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ giúp đỡ, phối hợp của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất định NHCSXH sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với phần thưởng cao quý là đơn vị “Anh hùng lao động” của thời kỳ đổi mới.
Năm 2020 sắp khép lại, chuẩn bị đón chào năm mới 2021 và Tết Tân Sửu, tôi xin chúc các đồng chí, quý đại biểu và toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của NHCSXH, sức khỏe hạnh phúc, an bình, thịnh vượng. Xin chúc NHCSXH không ngừng phát triển và giữ vững niềm tin của xã hội như phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.
Xin cảm ơn!

Nhóm PV lược ghi

Các tin bài khác