Kiên Giang đa dạng nguồn lực thực hiện hiệu quả vốn chính sách

23/09/2022
(VBSP News) Sáng 22/9, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ (Nghị định 78). Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận.
115531-kien-giang-hoi-nghi-tong-ket-20-nam-trien-khai-chinh-sach-tin-dung-uu-dai-doi-voi-nguoi-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac

Quang cảnh Hội nghị

Trong 20 năm qua, mô hình tổ chức của chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang luôn được quan tâm hoàn thiện phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả, huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách. Mô hình hiện nay gồm bộ máy quản trị là Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh, NHCSXH cấp huyện; bộ máy điều hành, tác nghiệp của chi nhánh.

NHCSXH thực hiện phương thức cho vay chủ yếu trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.  Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh bám sát Văn bản liên tịch chỉ đạo các đơn vị nhận ủy thác cấp huyện, xã thường xuyên phối hợp với NHCSXH cùng cấp thực hiện tốt các nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến ngày 31/8/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 4.433 tỷ đồng, với 150.530 khách hàng đang dư nợ, chiếm tỷ trọng 99,54% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Clip: Tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ


Thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội, để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/8/2022, đạt hơn 4.468 tỷ đồng, tăng hơn 4.377 tỷ đồng so với năm 2002, tăng hơn 48 lần so với thời điểm nhận bàn giao ban đầu, bình quân tăng gần 219 tỷ đồng/năm.

Trong 20 năm thực hiện Nghị định 78, chi nhánh đã tập trung hỗ trợ cho 922.111 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt gần 12.331 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 7.859 tỷ đồng. Đến 31/8, tổng dư nợ đạt trên 4.453 tỷ đồng, tăng 4.373 tỷ đồng, gấp 54,38 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân là gần 219%/năm, với 150.703 hộ còn dư nợ; dư nợ bình quân đạt 29,55 triệu đồng/khách hàng/năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời vay vốn phát triển sản xuất. Từ đó, góp phần giúp cho trên 89 nghìn hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 158 nghìn lao động; hỗ trợ trên 2 nghìn người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng trên 252 nghìn công trình vệ sinh và nước sạch. Đồng thời, hỗ trợ trên 60 nghìn HSSV được tiếp bước vào các trường đại học, cao đẳng…

Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo đã được triển khai thực hiện tốt góp phần tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 8,84% xuống còn 3,58% (số hộ nghèo giảm trong giai đoạn 20.106 hộ); giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,78% xuống còn 1,91% (số hộ nghèo giảm trong giai đoạn 32.412 hộ).

115515-kien-giang-hoi-nghi-tong-ket-20-nam-trien-khai-chinh-sach-tin-dung-uu-dai-doi-voi-nguoi-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị định 78, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Để triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đồng thời, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hoạt động hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Các Sở, ban ngành, đoàn thể, tiếp tục làm tốt công tác khuyến nông, công, lâm, ngư nghiệp, kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng đó, nhân rộng các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả; các mô hình  điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

115549-kien-giang-hoi-nghi-tong-ket-20-nam-trien-khai-chinh-sach-tin-dung-uu-dai-doi-voi-nguoi-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận tặng Bằng vinh danh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân được TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, TW Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc NHNN Việt Nam và UBND tỉnh khen thưởng với thành tích xuất sắc trong thực hiện về tín dụng đối với người nghèo vá các đối tượng chính sách khác trong 20 năm qua.

Lê Sen

Các tin bài khác