Hướng đến những mùa Xuân không còn nghèo khó

30/01/2017
(VBSP News) Liên tiếp 3 mùa Xuân qua (từ năm 2013 đến nay), NHCSXH tỉnh Quảng Nam luôn giữ vững chất lượng tín dụng ổn định và được công nhận là đơn vị dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ. Tỷ lệ nợ quá hạn của đơn vị luôn ở mức thấp, khoảng 0,05% tổng dư nợ - mức thấp nhất trong các đơn vị của hệ thống NHCSXH.
NHCSXH tỉnh Quảng Nam có được hiệu quả về chất lượng 3 năm liên tục là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT

NHCSXH tỉnh Quảng Nam có được hiệu quả về chất lượng 3 năm liên tục là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT

Chất lượng tín dụng - mục tiêu hàng đầu

Từ năm 2012, cùng với chủ trương xây dựng Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng của toàn hệ thống, mặc dù không phải là đơn vị Trung ương “tuýt còi” phải xây dựng Đề án nhưng NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã chủ động bám sát các Nghị quyết của HĐQT NHCSXH, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc NHCSXH, cùng với tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị cấp huyện trực thuộc, phối hợp với các xã - nơi có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh xây dựng ngay các phương án và có những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi, chi nhánh đã chú trọng công tác bình xét cho vay, củng cố chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng ủy thác và nhất là làm tốt công tác tuyên truyền để các đối tượng chính sách hiểu đúng chính sách tín dụng ưu đãi. Với phương thức ủy thác một số công việc qua 4 hội, đoàn thể, thông qua việc thành lập các Tổ tiết kiệm vay vốn theo địa bàn thôn, có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương, hoạt động của NHCSXH đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống ngân hàng, tất cả mọi hoạt động đều dân chủ, công khai. Chính vì thế, nguồn vốn ưu đãi đã đến được tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách một cách an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần để nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả sử dụng, nhiều hộ vay trả nợ, lãi đúng thời gian quy định, qua đó chất lượng tín dụng được nâng lên.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Quang Dinh cho biết: “Hằng năm chi nhánh đưa ra mục tiêu phấn đấu giảm nợ quá hạn về số tuyệt đối và lấy kết quả của việc nâng cao chất lượng tín dụng làm thước đo hiệu quả công việc của từng cá nhân, tập thể tại mỗi đơn vị. Lãnh đạo NHCSXH tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến nợ quá hạn của từng đơn vị trực thuộc và trực tiếp làm việc cụ thể với các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở để tác động làm chuyển biến tình hình”.

Chính vì vậy, mỗi cán bộ trong chi nhánh luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm với công việc được giao và đặc biệt là vai trò của từng cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn được phát huy cao độ. Cán bộ phải nắm rõ từng món vay quá hạn, kiểm soát chặt chẽ nợ đến hạn để có giải pháp xử lý hữu hiệu, chú trọng thu hồi nợ khoanh theo phân kỳ, đồng thời làm tốt việc xử lý nợ rủi ro theo quy định của ngành. Từ Hội sở chi nhánh đến các các Phòng giao dịch cấp huyện đã làm tốt việc báo cáo tình hình và kết quả hoạt động tín dụng chính sách cho lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp biết để tranh thủ sự chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Không những vậy, chi nhánh còn thường xuyên phát động phong trào thi đua về các chỉ tiêu thu lãi, giảm nợ quá hạn về số tuyệt đối góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời đã tạo động lực cho toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

NHCSXH tỉnh Quảng Nam xác định việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách không phải ngày một, ngày hai, không đơn thuần chỉ là cán bộ NHCSXH thực hiện mà phải có sự chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia của các Ban, ngành, đoàn thể liên quan. Trong những năm qua, chi nhánh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là việc ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về nâng cao chất lượng tín dụng của NHCSXH, qua đó chỉ đạo những công việc cụ thể theo từng cấp, từng ngành trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đã tạo thuận lợi cho NHCSXH từ tỉnh đến cơ sở thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng.

Cùng với đó, các phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh theo hình thức trực tuyến vào giữa và cuối năm của mỗi năm gồm có sự tham gia của Ban đại diện HĐQT cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã (trước đây chưa tham gia ban đại diện cấp huyện), đây được coi là hoạt động đặc thù chỉ có ở tỉnh Quảng Nam. Thông qua các phiên họp, Trưởng Ban đại diện chỉ đạo trực tiếp Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết ngay những vấn đề tồn tại, phát sinh về công tác cho vay, thu hồi nợ, xử lý nợ quá hạn,… Tại xã, thành lập các Tổ xử lý nợ quá hạn, nợ khó đòi, hỗ trợ tích cực NHCSXH trong việc thu hồi nợ. Chủ tịch UBND cấp xã tham gia chủ trì cuộc họp giao ban tại Điểm giao dịch xã để chỉ đạo việc thu hồi nợ quá hạn và các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Các đơn vị nhận ủy thác từ tỉnh đến cấp cơ sở thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung ủy thác cho vay từ NHCSXH, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức hội cấp trên đối với tổ chức hội cấp dưới về thực hiện chính sách tín dụng ủy thác được chú trọng, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố thường xuyên, đảm bảo quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Các hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn cách làm ăn phát triển kinh tế, đồng thời chú trọng thăm hỏi hộ vay, nắm bắt khả năng trả nợ của từng hộ vay, hướng dẫn hộ vay tích lũy trả nợ dần. Để tăng cường chất lượng hoạt động ủy thác, các tổ chức hội đưa nội dung vốn ủy thác vào giao ước thi đua ngay từ đầu năm, qua đó tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo hội, đoàn thể cấp cơ sở trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Vũ Văn Thẩm: “Hội Nông dân xác định luôn đồng hành cùng NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, cùng xử lý các khoản nợ quá hạn. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ cũng cần phải có kinh nghiệm, có thể thông qua việc hỗ trợ “phương tiện sinh kế” giúp hộ vay phát triển kinh tế để gắn với việc vận động trả nợ… Ngoài ra, Hội Nông dân còn đưa tiêu chí chất lượng tín dụng ủy thác vào xét thi đua hằng năm, qua đó đã góp phần cùng NHCSXH trong việc thu hồi nợ quá hạn”.

Với việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian qua, NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã thu được nhiều thành công. Tổng dư nợ đến hết năm 2016 đạt 3.684 tỷ đồng, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách, chất lượng tín dụng được giữ vững ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp nhất trong toàn hệ thống, tỷ lệ thu lãi hằng năm đạt 100% kế hoạch. Nguồn vốn chính sách không chỉ giúp hộ vay vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn được chi nhánh bảo toàn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách nghèo khó hơn có cơ hội đổi đời.

Từ những kết quả đạt được, một lần nữa khẳng định các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng mà NHCSXH tỉnh Quảng Nam thực hiện hoàn toàn đúng đắn và chi nhánh rút ra bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng tín dụng, đó là: “Nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi” luôn là mục tiêu hàng đầu trong quá trình chỉ đạo thực hiện tín dụng ưu đãi. Đây không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cán bộ NHCSXH trong chi nhánh mà phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp. Bên cạnh đó phải gắn đầu tư nguồn vốn tín dụng ưu đãi với chương trình phát triển kinh tế của địa phương.“Nâng cao chất lượng tín dụng” phải được thực hiện một cách bài bản, có “lộ trình” và được triển khai đồng bộ ở các cấp.

Để tiếp tục giữ vững chất lượng tín dụng một cách ổn định như 3 mùa Xuân qua, đồng thời đưa hoạt động tín dụng chính sách cùng địa phương thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, NHCSXH tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh bám sát Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Với mục tiêu là nâng cao chất lượng tín dụng, NHCSXH tỉnh Quảng Nam sẽ luôn đồng hành với cộng đồng bà con dân nghèo ở mọi nơi, mọi lúc trên chặng đường ấm no, hạnh phúc, hướng tới những mùa Xuân không còn nghèo khó. 

Bài và ảnh Minh Trần

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác