Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương khoá III, nhiệm kỳ 2010 - 2015

27/06/2014
(VBSP News) Nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, chiều ngày 26/6 Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16, khoá III, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự Đảng NHNN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng theo đúng phương châm, phương hướng hoạt động và chương trình, kế hoạch công tác. Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự phát triển của hệ thống, từ đó tạo sự động thuận nhất trí cao trong nội bộ toàn hệ thống NHCSXH.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương; chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt với những chuyên đề sát với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên… đổi mới phương thức hoạt động, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bám sát chương trình, kế hoạch và tình hình thực tiễn để đề ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt là tại khu vực Tây Nam Bộ và một số chi nhánh có chất lượng tín dụng chưa tốt, đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2014.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, NHCSXH đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH ước đạt 135.495 tỷ đồng, tăng 6.285 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 126.260 tỷ đồng, tăng 4.711 tỷ đồng so với cuối năm 2013, nợ quá hạn 887 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng dư nợ.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ NHCSXH Trung ương là lãnh đạo đơn vị tập trung huy động vốn, đặc biệt là nguồn phát hành trái phiếu Chỉnh phủ bảo lãnh để đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng khu vực Tây Nam Bộ và các chi nhánh có chất lượng hoạt động thấp, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể nhận ủy thác; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đảng viên làm cơ sở cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm lại cán bộ; triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2014, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống rà soát những nội dung tồn tại, vướng mắc; hoàn thành Dự án hiện đại hóa tin học theo kế hoạch; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tại địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật và có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy NHCSXH Trung ương sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHCSXH. Chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm kỳ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện tốt công tác dân vận trên cơ sở nâng cao vai trò hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên… chỉ đạo các hội, đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động và lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc đánh giá cao những thành tích của Đảng ủy NHCSXH Trung ương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù trong những tháng đầu năm 2014, nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong đơn vị và phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Tin và ảnh Trần Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác