Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ 19

17/10/2023
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXHTW vừa tổ chức thành công Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
12916059562c8172d83d

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW.
Chín tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế Việt Nam chịu tác động mạnh từ bên ngoài; nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn về thị trường, nguồn lực tài chính; thiên tai, bão lũ, hạn hán, ngập úng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Trước tình hình đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Đảng uỷ NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm chính trị, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các Chương trình, kế hoạch, quyết định liên quan đến thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; tiếp tục tham mưu các Bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng và khả năng thanh khoản cho toàn hệ thống; mở rộng huy động mọi nguồn lực để tập trung và kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đẩy mạnh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; phối hợp, làm việc với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền những vấn đề về tín dụng chính sách xã hội tại NHCSXH và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn.
Kết quả thực hiện kế hoạch tín dụng (đến 30/9/2023), tổng nguồn vốn tín dụng đạt 332.644 tỷ đồng, tăng 30.104 tỷ đồng (+10%) so với 31/12/2022. Tổng dư nợ đạt 310.224 tỷ đồng, tăng 26.876 tỷ đồng (+9,5%) so với 31/12/2022, với gần 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Nợ quá hạn và nợ khoanh 1.895 tỷ đồng, chiếm 0,61%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 603 tỷ đồng, chiếm 0,19% tổng dư nợ.
Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo chỉ đạo công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Đặc biệt, NHCSXH đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho toàn thể các cán bộ trong diện quy hoạch; tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” với sự tham dự của đông đảo các đại biểu là Lãnh đạo các Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội; các nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Cơ sở đào tạo, từ đó tiếp thu tất cả ý kiến của các nhà khoa học, đại biểu để làm căn cứ khoa học tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để NHCSXH phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo đủ năng lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội hiệu quả hơn.
Công tác chuyển đổi số cũng được chú trọng thông qua việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH và hiện đại hóa công tác quản trị nội bộ.
Công tác tuyên truyền thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, công tác đào tạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 đều được thực hiện liên tục, hiệu quả.
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy NHCSXHTW đã tập trung triển khai đồng bộ bài bản, nghiêm túc, đúng quy định các mặt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối được triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ tới các cấp ủy đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị công tác phát triển đảng viên, tổ chức, cán bộ, quy hoạch, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện đúng quy định.
Tháng 6 năm 2023, Đảng ủy NHCSXHTW đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó,  bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW; các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và Nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy NHCSXHTW nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành NHCSXH, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXHTW triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao về cơ bản đạt và vượt kế hoạch so với các chỉ tiêu đề ra tính đến giữa nhiệm kỳ.
Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Theo đó, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên và theo chuyên đề đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của cấp trên đảm bảo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương chú trọng giám sát việc triển khai thực hiện việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 21/11/2014 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

6ed2659653e384bdddf2

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy NHCSXHTW đã bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận , triển khai kịp thời, có hiệu quả, trọng tâm là ban hành Quyết định số 1060-QĐ/ĐU về ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ NHCSXHTW; Kế hoạch công tác năm 2023 số 1007-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò đại diện, bảo đảm quyền làm chủ của người lao động, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn NHCSXH thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền 20.358 triệu đồng tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo vượt khó…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy NHCSXHTW trong việc lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng thể hiện được sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò quan trọng của cấp ủy và đoàn kết nội bộ được giữ vững. Đồng chí cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung tiếp tục thi đua nỗ lực triển khai đầy đủ, toàn diện các Chỉ thị, Nghị quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt, những tháng cuối năm 2023, cần thực hiện phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội và triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo các chương trình tín dụng chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch năm 2023, góp phần tích cực thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia.

PV

Các tin bài khác