Đảng bộ NHCSXHTW hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

06/01/2023
(VBSP News) Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng) tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc.
dang1

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Dân vận và Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW; đại diện Ban Kinh tế TW, Ban Nội chính TW và Ủy ban Kiểm tra TW; các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW.
Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, vượt ngoài dự báo tác động, ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến kinh tế thế giới nói chung và việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy NHCSXHTW đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXHTW triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đến 31.12.2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 297.223 tỷ đồng, tăng 40.818 tỷ đồng (+15,9%) so với 31/12/2021; tổng dư nợ đạt 283.348 tỷ đồng, tăng 35.378 tỷ đồng (+14,3%) so với 31/12/2021, với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Trong năm, vốn tín dụng đã giúp cho gần 2,4 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 884 nghìn lao động; giúp trên 69,5 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,4 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 13 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách…, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

dang2

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy NHCSXHTW đã chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng các kế hoạch công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên nắm bắt, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của BCHTW; kiện toàn Ban chỉ đạo 35 của Đảng bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và chất lượng, có chiều sâu Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 … tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.
Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

dang3

Quang cảnh Hội nghị

Hoạt động tuyên giáo và dân vận của Đảng ủy NHCSXHTW tập trung tuyên truyền về các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về các chính sách tín dụng ưu đãi, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội trong tổng thể các giải pháp nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; truyền thông chuyên đề về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; gương người tốt, việc tốt, các thông tin tích cực được chia sẻ, lan tỏa trên không gian mạng, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
Nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối, mục tiêu, tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm công tác, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Điều hành, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ NHCSXHTW đã triển khai toàn diện, đầy đủ, nề nếp các mặt hoạt động năm 2022 về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tập trung huy động nguồn lực, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt là triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại NHCSXH hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra; Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội và tiếp tục thực hiện tín dụng chính sách gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị quyết chuyên đề, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, an toàn và an sinh xã hội của đất nước.  
Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc đã cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng bộ Khối DNTW và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đối với Đảng bộ NHCSXHTW và hoạt động NHCSXH thời gian qua. Đồng chí khẳng định trong 20 năm qua, Đảng ủy NHCSXHTW dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã thành công trong việc lãnh đạo, chỉ đạo huy động tổng hợp sức mạnh toàn xã hội xây dựng được mô hình NHCSXH độc đáo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện  của Việt Nam.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt tới cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập nhiều thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động nắm bắt những vấn đề mới, những vụ việc phức tạp nảy sinh để kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quan tâm lãnh đạo công tác báo chí, tuyên truyền; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ; chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đào tạo cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW yêu cầu các chi, đảng bộ bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đảng ủy NHCSXHTW; triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện thành công các CTMTQG; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng; chú trọng công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động.
Tại Hội nghị, Đảng bộ NHCSXHTW đã công bố trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và tặng Giấy khen của Đảng ủy NHCSXHTW cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua.

dang4

Đồng chí Đỗ Minh Hùng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ NHCSXHTW, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ (bên phải) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”

dang5

Các tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền (2018 - 2022)

dang6

Các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2018 - 2022)

dang7

Các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022

PV

Các tin bài khác