Hội CCB Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác

17/05/2015
(VBSP News) Nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới. Cùng với các tổ chức hội, đoàn thể khác nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH, Hội CCB Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VBSP News vừa có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Đạo (ảnh), hiện là Ủy viên HĐQT NHCSXH.

Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Đạo

Phóng viên:Đồng chí Phó Chủ tịch có thể cho biết công tác nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH của Hội CCB trong thời gian qua?

Trả lời:Trong những năm qua, Hội CCB luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của hội trong việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, đặc biệt trong giai đoạn 2010 - 2015, đến nay các cấp hội đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần không nhỏ trong công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Hội CCB xác định tín dụng ưu đãi là nguồn lực chủ yếu và rất quan trọng để hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, góp phần vào việc giảm nghèo bền vững. Tính đến hết tháng 3/2015, tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB Việt Nam đạt trên 20.159 tỷ đồng (tăng 160% so với năm 2010). Hội đang quản lý 32.590 Tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 1,05 triệu hộ vay vốn đang còn dư nợ. Hoạt động vay vốn ưu đãi từ NHCSXH đã tạo sự phối hợp gắn bó giữa Hội CCB với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Đặc biệt đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Củng cố niềm tin của CCB và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới của Đảng. Thông qua công tác nhận ủy thác, Hội CCB các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể khác đã giúp cho NHCSXH thực hiện được chủ trương công khai hóa và xã hội hóa hoạt động tín dụng, đồng thời giúp cho ngân hàng tiết giảm được chi phí quản lý. Đối với tổ chức Hội CCB, thông qua công tác phối hợp với NHCSXH và thực hiện ủy thác đã giúp cho việc tập hợp hội viên CCB, nội dung hoạt động của hội được phong phú, thiết thực hơn. Vai trò của Hội CCB trong sự nghiệp giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương càng được khẳng định. Thông qua hoạt động ủy thác, kiến thức, năng lực quản lý, điều hành hoạt động quản lý tài chính, tín dụng ngân hàng của các cấp hội được nâng lên rõ rệt.

Phóng viên: Những nhiệm vụ và giải pháp mà Hội CCB Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua để nâng cao chất lượng ủy thác, đặc biệt tại khu vực Tây Nam bộ là gì, thưa đồng chí Phó Chủ tịch?

Trả lời:Ban Chấp hành TW Hội CCB Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai nhiệm vụ ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. Đến nay, 100% Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện đã ký văn bản liên tịch và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết; chỉ đạo Hội CCB cấp xã ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH cấp huyện, đó là cơ sở pháp lý để thực hiện chương trình ủy thác một cách thống nhất và đạt kết quả.Để không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả thực hiện ủy thác, cuối năm 2014, TW Hội CCB Việt Nam đã cùng với các hội, đoàn thể khác ký Văn bản thỏa thuận mới số 3948/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM trong đó quy định NHCSXH ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện 3 nhóm nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương và phối hợp với NHCSXH sắp xếp, củng cố lại các Tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng quy ước hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn do HĐQT NHCSXH ban hành; thực hiện nghiêm các công việc theo hợp đồng ủy thác. Quan tâm đến công tác kiểm tra việc thực hiện ủy thác; hàng năm tổ chức từ 10 - 15 đoàn công tác để kiểm tra công tác kinh tế và chỉ đạo hoạt động vay vốn ở các địa phương. Các tỉnh, thành hội đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách chương trình và phụ trách địa bàn thực hiện kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép. Phối hợp với NHCSXH đi kiểm tra một số địa phương để thống nhất chỉ đạo, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến yếu kém, tồn tại, xác định giải pháp giúp đơn vị khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình giảm nghèo, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng và sự vươn lên của chính họ, từ đó xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ty, ỷ lại, quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Về công tác tập huấn quy trình nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ hội các cấp và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đã được các cấp Hội CCB phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt. Trong 5 năm qua có hàng chục ngàn lượt cán bộ hội các cấp và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn được tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ KHKT và kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo, giúp cho việc sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Đặc biệt từ năm 2012, để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Hội CCB đã có Hướng dẫn số 92/HD-CCB về việc củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện ủy thác của NHCSXH khu vực Tây Nam bộ và các địa phương có chất lượng tín dụng thấp giai đoạn 2012 - 2014Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của NHCSXH cùng với chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia điều hành của các cấp chính quyền địa phương, công tác phối hợp tích cực, hiệu quả của các cấp Hội CCB nên chất lượng tín dụng đã chuyển biến rõ nét. Riêng tỷ lệ nợ quá hạn của Hội CCB khu vực Tây Nam bộ giảm nhanh, góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn toàn hội từ 1,38% (tháng 6/2012) xuống còn 0,43% (tháng 3/2015) giảm 0,95%.

Vốn vay ưu đãi đã và đang đồng hành cùng hội viên CCB nghèo trong sản xuất, kinh doanh

Vốn vay ưu đãi đã và đang đồng hành cùng hội viên CCB nghèo trong sản xuất, kinh doanh

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết một số kết quả trong việc sử dụng vốn vay ưu đãi từ NHCSXH giúp hội viên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống mới?

Trả lời:Hội CCB thực hiện ủy thác đã giúp cho kênh tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, giảm thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí quản lý, đi lại. Việc thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm tăng sự đoàn kết đồng chí đồng đội, tình làng nghĩa xóm, thói quen tiết kiệm và trách nhiệm cộng đồng, tính nhân văn cao đẹp trong cuộc sống. Hàng trăm ngàn hộ CCB được vay vốn tín dụng ưu đãi đã thoát nghèo, hàng chục ngàn hộ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng hình ảnh cao đẹp về anh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới. Điều này khẳng định chủ trương cho vay vốn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện bản chất, tính ưu việt của chế độ XHCN.

Trong 5 năm qua (2010 - 2015) nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH và các nguồn vốn khác mà toàn Hội CCB đã giảm được 137.667 hộ CCB nghèo, hiện còn 100.267 hộ CCB nghèo (tỷ lệ 3,71%); hộ cận nghèo còn 115.192 hộ (tỷ lệ 4,25%); số hộ khá và giàu chiếm 53,3%. Xóa được 31.463 nhà dột nát, giải quyết việc làm cho 785.580 lao động là CCB và con em CCB…

Phóng viên: Nhiệm vụ và giải pháp của Hội CCB trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác là gì, thưa đồng chí Phó Chủ tịch?

Trả lời: Có thể khẳng định rằng phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác mà các hội, đoàn thể đang thực hiện là cách làm đúng đắn, năng động, sáng tạo, một mô hình rất đặc trưng của Việt Nam. Đây là công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB, phát huy được vai trò, trách nhiệm, uy tín và tiềm năng của CCB. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động uỷ thác các cấp Hội CCB tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng ưu đãi đến hội viên và hộ gia đình chính sách; trước mắt phối hợp với NHCSXH tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt văn bản thỏa thuận và các văn bản liên tịch đã ký với NHCSXH. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện ủy thác; nắm chắc tình hình, gắn tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư. Hướng dẫn hội viên nghèo sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Thường xuyên quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, phát huy trách nhiệm của các thành viên trong tổ trong việc bình xét và quản lý, giúp đỡ đối tượng vay vốn. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ quản lý và nghiệp vụ tín dụng, kiến thức về giảm nghèo cho cán bộ Hội CCB và đội ngũ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao KHKT, trao đổi kinh nghiệm sử dụng vốn cho các đối tượng được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ủy thác của hội cấp trên đối với cấp dưới, nhất là hội cơ sở và Tổ tiết kiệm và vay vốn; giám sát và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Có hình thức biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những những điển hình làm tốt trong hoạt động vay vốn ủy thác.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam!

THÁI HÒA thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác