Hiệu quả chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/12/2013

Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Đồng Nai đến nay đạt 1.589 tỷ đồng, trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn là 156 tỷ đồng với 10.816 hộ vay, chiếm tỷ trọng 9,82% trên tổng dư nợ.

Qua 6 năm triển khai chương trình, doanh số cho vay tại NHCSXH tỉnh Đồng Nai đạt 362 tỷ đồng với 29.090 lượt hộ vay, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn sử dụng vốn vào mục đích phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng sản xuất theo hướng công nghiệp, qua đó đã phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ chương trình. 

Huỳnh Công Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác