35 lao động trở lại Hàn Quốc

02/12/2013

Chuyến bay của 35 lao động thuộc diện được Hàn Quốc tiếp nhận trở lại ngày 25/11 vừa qua là số lao động đầu tiên thực hiện ký Quỹ 100 triệu đồng. Chị Phạm Thị Thuận ở huyện Củ Tri (TP. Hồ Chí Minh) cũng như nhiều lao động khác cùng trở lại Hàn Quốc làm việc đều vui vẻ ký quỹ bởi số tiền họ ký tại NHCSXH coi như là khoản tiền tiết kiệm, có thể giúp được người nghèo khác được vay vốn phát triển kinh tế. Bộ LĐTB-XH, Bộ Tài chính, NHCSXH đã thống nhất tất cả đối tượng đi xuất khẩu lao động theo Chương trình EPS được vay (hộ nghèo theo Quyết định 71, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với Cách mạng) hay không được vay đều thực hiện ký quỹ tại các NHCSXH ở các địa phương. 

Theo CAND

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác