Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết việc làm cho người lao động

23/02/2018

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2018. Trong đó, các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có giải pháp tăng cường nguồn lực từ TW và địa phương cho NHCSXH để triển khai có hiệu quả, chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn hỗ trợ, tạo việc làm của 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác