Bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

03/03/2015
(VBSP News) Ngày 02/3/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 1423/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định cụ thể theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu NHCSXH phối hợp với UBND các cấp trong việc lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trước đó, trong 02 năm (2013, 2014), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH đã thực hiện thí điểm Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện tại 3 tỉnh: Bắc Giang, Thanh Hóa và Long An.

Theo báo cáo tổng kết thí điểm, việc tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện của Chủ tịch UBND xã đã có nhiều tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với NHCSXH chặt chẽ hơn; việc quản lý nguồn vốn, triển khai các chương trình tín dụng được thực hiện có hiệu quả hơn; chất lượng tín dụng, chất lượng việc thực hiện dịch vụ ủy thác của tổ chức hội và hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được kiện toàn, củng cố, nâng cao; các chính sách tín dụng mới được triển khai kịp thời đến đối tượng thụ hưởng. Việc quản lý, triển khai các chương trình tín dụng chính sách được đưa thành nội dung hoạt động thường xuyên của UBND xã; nguồn vốn tín dụng chính sách đã được lồng ghép, gắn kết với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ đó nâng cao rõ rệt hiệu quả vốn tín dụng chính sách tại địa bàn.

Việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT cấp huyện đã nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, khẳng định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở… Thông qua việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, Chủ tịch UBND cấp xã kịp thời nắm bắt việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý các tồn tại, vướng mắc cũng như đề xuất cơ chế chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã cũng đã chỉ đạo Ban giảm nghèo xã và các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn việc rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêu chí quy định; qua đó tạo điều kiện để NHCSXH giải ngân nhanh chóng, kịp thời vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống… từng bước làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững chắc; gắn kết và tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác