Tín dụng chính sách vẫn chảy trong mùa dịch Covid-19 (VTV1 - 16h - 14/4/2020)