Tín dụng chính sách vẫn chảy trong tình hình dịch Covid-19 (VNews - 20h30 - 10/4/2020)