Tín dụng chính sách vẫn chảy trong tình hình dịch Covid - 19 (DaNangTV - 3/4/2020)