Hỗ trợ trực tiếp người nghèo, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 (VTV1 - 19h - 1/4/2020)