Tín dụng chính sách trên quê hương Bác!

(VBSP News) Sau hơn 20 năm hoạt động, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã giúp cho 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, toàn tỉnh có 267,8 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo và có điều kiện làm giàu; thu hút, tạo việc làm ổn định cho 49 nghìn lao động từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; 10,3 nghìn lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; 100,3 nghìn hộ gia đình tại vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; 261,7 nghìn hộ gia đình tại vùng nông thôn được vay vốn xây dựng trên 262 nghìn công trình nước sạch và 261 nghìn công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, góp phần nâng cao điều kiện sống và cải thiện môi trường tại vùng nông thôn…
Tổng dư nợ các chương trình cho vay đến nay đạt trên 11 nghìn tỷ đồng với 284.638 hộ vay. Trong đó, cho vay hộ nghèo là 1.500 tỷ đồng cho 30.000 hộ vay; cho vay giải quyết việc làm đạt 731 tỷ đồng với 15.342 hộ vay; cho vay hộ đồng bào DTTS vùng khó khăn đạt 1.227 tỷ đồng với 28.501 hộ vay và cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn là 366 tỷ đồng với 8.736 hộ;…
Phóng sự ảnh của Trần Việt sẽ minh chứng thêm cho những kết quả đó.