Tuyên Quang phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

(VBSP News) Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt hơn 750 tỷ đồng, với 15.200 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, tập trung ở một số chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay giải quyết việc làm… Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đến nay đạt trên 4.000 tỷ đồng với 97.500 hộ đang còn dư nợ.

Những hình ảnh dưới đây vừa được phóng viên thực hiện tại Tuyên Quang sẽ phản ánh phần nào về kết quả đó.