Điểm tựa cho hộ nghèo ở Thái Nguyên

(VBSP News) Sau 21 mùa Xuân thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là huy động được nhiều nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn cho vay; các chương trình tín dụng chính sách được tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững; tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nguồn vốn chính sách đã giúp cho trên 139 nghìn hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo; thu hút trên 34 nghìn lao động có việc làm ổn định; trên 56 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây mới và cải tạo trên 228 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng trên 15 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.