“Bà đỡ” cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Quảng Bình

(VBSP News) Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đáp ứng 100% nhu cầu cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm…, góp phần đáng kể cho mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, các hộ vay vốn đầu tư đúng mục đích, chất lượng tín dụng luôn được nâng cao. Tính đến tháng 11/2023, tổng dư nợ tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt gần 5 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 0,08%.
Phóng sự ảnh của Trần Việt dưới đây sẽ phản ánh hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại Quảng Bình.