Lào Cai thực hiện hiệu quả Chỉ thị “Bốn mươi”

(VBSP News) Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bản tỉnh Lào Cai đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Chính quyền các cấp đã tham mưu Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra kiểm soát nội bộ; Tích cực huy động các nguồn vốn, đẩy mạnh nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn… Đến hết tháng 10/2023, tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi đạt 4.115 tỷ đồng với hơn 86 nghìn hộ còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn 0,06%.
Phóng sự ảnh dưới đây của Trần Việt sẽ minh chứng cho kết quả đó.