NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2015

18/01/2015
(VBSP News) Ngày 18/1/2015, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2015

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2015

Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Kiểm soát; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; lãnh đạo Văn phòng, các Ban CMNV tại Hội sở chính, Ban KTKSNB khu vực miền Nam; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch.

anh 1

Trong năm 2014, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên toàn diện các mặt hoạt động, góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn đạt 136.750 tỷ đồng, tăng 7.540 tỷ đồng (tăng 5,8%) so với 31/12/2013. Tổng dư nợ đạt 129.456 tỷ đồng, tăng 7.757 tỷ đồng (tăng 6,4%) so với 31/12/2013, với trên 6.893 nghìn khách hàng còn dư nợ; trong đó, tăng trưởng dư nợ tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 7.121 tỷ đồng (tăng 6,5%), hoàn thành 100% kế hoạch. Nợ quá hạn và nợ khoanh của NHCSXH chiếm 0,88% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,41%, giảm so với năm 2013 là 428 tỷ đồng.

Doanh số cho vay năm 2014 đạt 39.654 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, tạo điều kiện cho trên 2,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, giúp cho trên 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm mới cho trên 162 nghìn lao động, trên 660 nghìn lượt HSSV được vay vốn đi học; xây dựng trên 1.140 nghìn công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, trên 8.000 căn nhà vượt lũ ở đồng bằng sông Cửu Long… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống dưới 6%.

NHCSXH đã chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; công khai minh bạch các lĩnh vực liên quan đến tài chính, tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản… nhờ đó đã ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót, tồn tại, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, quy hoạch, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ kế cận trong tương lai. Thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu - chi, chi tiêu đúng định mức, chế độ. Thực hiện thành công Dự án hiện đại hóa, đưa ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, điều hành. Kịp thời tiếp thu ý kiến cử tri cả nước và đề xuất kiến nghị của UBND các tỉnh, thành phố trình Chính phủ, HĐQT NHCSXH điều chỉnh lãi suất cho vay, mức cho vay một số chương trình tín dụng… đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động. Thí điểm thành công việc bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT cấp huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện, góp phần chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện chính sách tín dụng tại cơ sở…

Tín dụng do NHCSXH thực hiện được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá là một giải pháp sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng và hiệu quả trong thực hiện chủ trương, chính sách và các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm phát triển nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN. Để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TW chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các Bộ, ngành và NHCSXH tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn chính sách tín dụng cho mục tiêu giảm nghèo, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, thông qua giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 cũng kết luận: Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một phần vốn cho hộ nghèo, đã tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những “Điểm sáng” trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Các đại biểu thống nhất cao với báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Các đại biểu thống nhất cao với báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Bám sát Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; căn cứ kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao,  NHCSXH đặt ra các giải pháp đồng bộ; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tích cực huy động, khai thác các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 6,5% so với năm 2014 (tương đương 7.600 tỷ đồng), trong đó ưu tiên cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tham mưu cho các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020. Tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Hoàn thiện các cơ chế chính sách về tổ chức cán bộ, tiền lương, chế độ chính sách đối với các đơn vị thuộc khu vực hải đảo, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn… Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ…

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng NHCSXH đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất hệ thống năm 2014 đã được trao cho chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương

Danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất hệ thống năm 2014 đã được trao cho chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 8 đơn vị xuất sắc nhất Khu vực năm 2014

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 8 đơn vị xuất sắc nhất Khu vực năm 2014

10 đơn vị có chuyên đề xuất sắc nhất năm 2014 được Chủ tịch HĐQT NHCSXH tặng Giấy khen

10 đơn vị có chuyên đề xuất sắc nhất năm 2014 được Chủ tịch HĐQT NHCSXH tặng Giấy khen

Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc do đã có nhiều cố gắng trong triển khai, thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động năm 2014

Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc do đã có nhiều cố gắng trong triển khai, thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động năm 2014

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, phát động thi đua năm 2015, động viên cán bộ, viên chức và người lao động toàn hệ thống NHCSXH nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia phong trào xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh trình bày Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh trình bày Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp phát động thi đua năm 2015

Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp phát động thi đua năm 2015

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc biểu dương những nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bám sát chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2015, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, hoạt động của NHCSXH tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi toàn hệ thống tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ở TW, cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, tập trung huy động vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách. Ngoài việc quyết tâm thực hiện đầy đủ, hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã được Hội nghị thảo luận thống nhất thông qua, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, các đơn vị trong toàn hệ thống phải chú trọng tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn; đồng thời tham mưu cho UBND các cấp tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH; chủ động trong công tác huy động nguồn vốn tại địa phương; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình hoạt động của NHCSXH. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, năng lực thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ. Quan tâm, chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động yên tâm gắn bó với ngành. Tích cực thực hiện hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Đẩy mạnh và làm tốt hơn công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền. Mỗi cán bộ NHCSXH phải là một tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở, từ đó tạo sức lan tỏa để nhiều đối tượng chính sách được biết, tiếp cận đầy đủ các chương trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác