NHCSXH tỉnh Sóc Trăng tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

02/03/2021
(VBSP News) Trong năm 2020, NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt trên 861 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 711 tỷ đồng, tăng 5,32% so với năm 2019. Tổng dư nợ đến nay đạt trên 3.696 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2020 trên 138 tỷ đồng, với 151.018 khách hàng còn dư nợ.
soc trang

NHCSXH tỉnh Sóc Trăng luôn đáp ứng kịp thời vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
                                                                                                                                                           Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020, năm 2021 NHCSXH tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Ngay trong những tháng đầu năm 2021, NHCSXH tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 18/01/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, và công văn số 198/UBND-VX, ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhằm giúp cho người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.
Trước mắt, NHCSXH tỉnh Sóc Trăng sẽ duy trì mức dư nợ năm 2020 và tập trung thực hiện tăng trưởng dư nợ 2% theo kế hoạch Trung ương giao 4 chương trình là: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, NS&VSMTNT và SXKD vùng khó khăn là 37 tỷ đồng.
Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, nhận 5 tỷ đồng vốn NHCSXH Trung ương giao, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh rà soát nhu cầu vốn để thực hiện cho vay đối với các hộ thuộc đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị, người có công cách mạng… đang thiếu nhà ở.
Bên cạnh đó, phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh nhận ủy thác tổ chức tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để rút ra kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định theo văn bản 1466/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Lan Anh

Các tin bài khác