Nguồn lực quan trọng cho an sinh xã hội ở Nghệ An

29/11/2019

Đến nay, doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Nghệ An đạt hơn 2.600 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các chương trình trọng điểm, ưu tiên cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, vùng nông thôn và vùng khó khăn. Trong đó, cho vay hộ cận nghèo 876 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 498 tỷ đồng, hộ nghèo 425 tỷ đồng, NS&VSMTNT 382 tỷ đồng, hộ SXKD vùng khó khăn 336 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm 114 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 31 tỷ đồng…

Theo Báo Nghệ An

Các tin bài khác