Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

29/11/2019

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã có vốn để mở rộng SXKD, tạo thêm được việc làm mới, từng bước cải thiện đời sống theo hướng bền vững. 05 năm qua, đã có 26.428 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng dư nợ trên 549 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội ND là 137 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua Hội PN là 153 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua Hội CCB là 134 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên là 102 tỷ đồng.

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác