Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên

12/12/2012
(VBSP) Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết phải nỗ lực làm tốt công tác giáo dục quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết Trương ương 6 khóa X, Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến có tính vững chắc và thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm, hành động và năng lực tổ chức thực tiễn của cấp ủy, Chi bộ, cán bộ, đảng viên.

 Trong các buổi sinh hoạt phải nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cao trong Đảng

Trong các buổi sinh hoạt phải nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ, đảm bảo tính đồng bộ,

thống nhất cao trong Đảng
 

Hai là, chú trọng nhiều hơn nữa việc nâng cao chất lượng chi ủy, đội ngũ Bí thư Chi bộ. Việc kiện toàn chi ủy phải trên cơ sở lấy tiêu chuẩn làm chính, kết hợp với cơ cấu hợp lý, kiện toàn chi ủy phải gắn với quy hoạch cán bộ chủ chốt hàng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Chi bộ cần cụ thể hóa các tiêu chuẩn của cấp ủy viên được quy định trong điều lệ Đảng và quy trình, quy định của Đảng ủy NHCSXH Trung ương thành các tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với Chi bộ mình trong việc lựa chọn chi ủy và để các chi ủy viên phấn đấu, rèn luyện. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện cho chi ủy và Bí thư Chi bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng về năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn trong tiến hành công tác xây dựng Đảng…

Ba là, thực hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Trước hết, Chi bộ phải nắm vững và chấp hành nghiêm túc các quy định của điều lệ Đảng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, quy định của Đảng ủy NHCSXH Trung ương. Trong thực hiện quy chế làm việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nhất là quan hệ giữa người đứng đầu tổ chức Đảng với người chỉ huy, mối quan hệ này phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết, phối hợp hiệp đồng và trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của bản thân và nhiệm vụ, lợi ích chung của tập thể.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó Chi bộ cần tập trung vào quản lý chặt chẽ về lập trường chính trị, năng lực, trình độ công tác… Đặc biệt chú trọng quản lý và đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết của Đảng. Chi bộ cần phải thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt, đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò của tổ chức quần chúng nơi công tác và cấp ủy, tổ chức đoàn thể nơi cư trú để quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm là, thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc trong công tác phát triển Đảng. Phải coi trọng về chất lượng, có sự lãnh đạo chặt chẽ về kế hoạch, biện pháp cụ thể, vừa đấu tranh với xu thế hạ thấp yêu cầu về chất lượng, có sự lãnh đạo chặt chẽ về kế hoạch, vừa khắc phục tư tưởng định kiến, hẹp hòi, không tích cực tạo điều kiện tốt để quần chúng phấn đấu. Cùng với đó, cấp ủy, Chi bộ phải làm tốt công tác chỉnh đốn đội ngũ đảng viên.

Sáu là, thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong sinh hoạt Chi bộ. Tạo nề nếp, xác định đúng nội dung, lựa chọn thời gian sinh hoạt nghiêm túc, khoa học, dân chủ, đề cao trách nhiệm trong khâu chuẩn bị và tham gia sinh hoạt của đảng viên, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan chính trị cấp trên góp phần nâng cao chất lượng Chi bộ.

Bảy là, không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ đảng viên. Kiểm tra sâu sát cụ thể, tỉ mỉ, toàn diện, song phải có trọng tâm, trọng điểm. Chi bộ cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho chi ủy viên, kết hợp giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Hoạt động kiểm tra phải khách quan, đánh giá đúng, thực chất, kiểm tra nội dung nào kết luận nội dung đó… Hiện nay, ở Chi bộ cần đi sâu kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách được giao.

Tám là, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức học tập và nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn rút ra kinh nghiệm để xây dựng Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, tư tưởng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Thực hiện tốt những nội dung này năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng của đội ngũ đảng viên sẽ được nâng cao.

Việt Hải - Trần Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác