Nơi đào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

11/12/2012
(VBSP) Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ công nghệ và quản lý cao cho toàn hệ thống thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2006 - 2010. Ngày 26/3/2007, Chủ tịch HĐQT NHCSXH ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT về việc thành lập Trung tâm đào tạo (TT ĐT) với chức năng tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với định hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển toàn hệ thống.

 Từ năm 2007 - 2009 TT ĐT đã tổ chức thành công 27 khóa đào tạo cho 1.990 học viên

Từ năm 2007 - 2009 TT ĐT đã tổ chức thành công 27 khóa đào tạo cho 1.990 học viên

Xuất phát từ yêu cầu trên, ngay sau khi thành lập TT ĐT, Chi bộ TT ĐT cũng được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-ĐU ngày 17/4/2007 của Đảng ủy NHCSXH Trung ương.

Khi mới được thành lập, Chi bộ TT ĐT là chi bộ trực thuộc, có 06 đảng viên. Đến 31/7/2010 Chi bộ được nâng cấp thành Chi bộ cơ sở với 17 đảng viên chính thức. Về trình độ chuyên môn trong số 17 đảng viên có 02 đồng chí là Tiến sỹ, 05 đồng chí là Thạc sỹ, 10 đồng chí còn lại đều là cử nhân kinh tế thuộc các lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Đây là lực lượng quan trọng góp phần vào sự thành công trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của toàn hệ thống.

Sau hơn 3 năm thành lập và hoạt động, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy NHCSXH, Chi bộ TT ĐT đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là luôn luôn đổi mới phương thức quản lý và phương pháp đào tạo, mục tiêu công tác đào tạo được tập trung vào đào tạo kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và cấp huyện, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý quản lý điều hành; đào tạo kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cơ bản cho cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận, bảo đảm cho các học viên có thể thực hiện tốt các công việc được giao ngay từ đầu. Kết quả:

Về đào tạo cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận, từ năm 2007 - 2009 TT ĐT đã tổ chức thành công 27 khóa đào tạo cho 1.990 học viên. Trong quá trình đào tạo, các học viên được kết hợp một cách có hệ thống giữa lý thuyết với thực hành tại cơ sở, vì vậy kết thúc khóa học, về nhận công tác tại đơn vị mới, 100% số cán bộ đều thành thạo trong tác nghiệp; về đào tạo kỹ năng làm việc cho cán bộ lãnh đạo quản lý tại Hội sở chính, chi nhánh cấp tỉnh và Phòng giao dịch cấp huyện đã tổ chức được 30 lớp, với 1.322 học viên, trong đó: Cán bộ lãnh đạo quản lý tại Hội sở chính và chi nhánh cấp tỉnh là 11 lớp với 719 học viên. Cán bộ lãnh đạo quản lý tại Phòng giao dịch cấp huyện 19 lớp, 719 học viên; về đào tạo giảng viên kiêm nhiệm, trong Quý II/2010, TT ĐT đã tổ chức được 5 lớp cho 161 học viên là các Trưởng, Phó phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng và Phòng Tin học ở các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh và các cán bộ thường xuyên phải tham gia các khóa đòa tạo tập huấn của các Ban tại Hội sở chính, TT CNTT và cán bộ TT ĐT, các cơ sở đào tạo khu vực… Trong công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên và cán bộ nhân viên thông qua nhiều hình thức khác nhau. Nhờ vậy, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đều có nhận thức đúng đắn, tư tưởng ổn định, kiên định lập trường, tin tưởng và trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, chủ động và sáng tạo hội nhập kinh tế toàn cầu.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng về xây dựng nguồn nhân lực con người là trọng tâm, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng quy trình về công tác quy hoạch cán bộ hàng năm. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, thông qua sinh hoạt định kỳ để đáng giá chất lượng chi bộ và đảng viên.

Để đạt được kết quả đó, Chi bộ đã sử dụng nhiều giải pháp khác nhau và sau một thời gian thực hiện thành công thi coi đó như những bài học kinh nghiệm và một số ý kiến đóng góp về giải pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm cho mỗi cán bộ đảng viên đều thông suốt, nhất quán, kiên định vững vàng với chủ trương, chính sách của cấp trên và các biện pháp chỉ đạo của Chi bộ, nêu cao vai trò tiên phong, đầu tàu gương mẫu để cho cán bộ, quần chúng học tập, noi theo.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ trong hoạt động của Chi bộ với chuyên môn và các đoàn thể để triển khai kịp thời những nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ ba, trong chuyên môn, mạnh dạn vận dụng các phương pháp đào tạo mới để đạt hiệu quả cao, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, các phương thức giảng dạy hiện đại được áp dụng và luôn được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành… Để phục vụ cho học tập trong quá trình đào tạo, TT ĐT đã đề xuất với Ban Tổng giám đốc cho phép xây dựng các Clip, qua đó giúp các học viên khi đi thực tế có nhiều hình ảnh sinh động phục vụ công tác học tập và giàng dạy. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ trong toàn hệ thống NHCSXH là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của NHCSXH. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là “… gắn tăng trưởng với phát triển bền vững…”, Chi bộ TT ĐT có một số ý kiến đóng góp vào giải pháp như sau:

Một là, tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống cả về chuyên môn nghiệp vụ đủ kỹ năng, ứng dụng vận hành thiết bị công nghệ hiện đại thay thế sức người, vừa tiết kiệm chi phí, bộ máy gọn nhẹ vừa để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng ngày càng cao và “phát triển bền vững” của hệ thống NHCSXH.

Hai là, tăng cường đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo tại TT ĐT và các cơ sở đào tạo vùng, bởi đây là những chiếc “máy cái” phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực của toàn hệ thống, bảo đảm học đi đôi với hành, hạn chế phải thuê ngoài.

Ba là, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tập trung, tại chỗ, đào tạo linh hoạt nhằm phát huy tối đa nội lực tại NHCSXH và của mỗi cá nhân. Luân chuyển làm các công việc khác, chia sẻ kinh nghiệm là giải pháp có tính thực tiễn cao, giúp cho mỗi cán bộ có thêm các bài học thực tiễn.

Bốn là, có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị sử dụng hiệu quả trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của 161 giảng viên kiêm nhiệm vừa được đào tạo và tiếp tục đào tạo nâng cao để trở thành những giảng viên chuyên nghiệp lâu dài, phục vụ cho nhu cầu đào tạo ngày càng tăng trong toàn hệ thống.

(Nguồn: Báo cáo tham luận của Chi bộ TT ĐT)

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác