Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ III của Đảng bộ NHCSXH Trung ương

12/12/2012
(VBSP) Trong những năm tới, hoạt động của NHCSXH còn phải tiếp tục đón nhận nhiều thuận lợi, thách thức mới từ trong nước và nước ngoài, đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tuy đã có phần nào hồi phục sau thời kỳ suy thoái nặng, nhưng chưa có đầy đủ tín hiệu vững chắc, an toàn, tình trạng thất nghiệp còn nặng nề trên diện rộng. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn hệ thống quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn tăng trưởng với phát triển toàn diện, tập trung các nguồn vốn cho các chương trình tín dụng XĐGN nhanh và bền vững. Từ mục tiêu, yêu cầu lớn nêu trên, NHCSXH xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2010 là 25%, từ năm 2011 đến 2015, mỗi năm tăng từ 16 đến 20%. Hàng năm phải đạt 95% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, 90% đảng viên đủ tư cách, tối thiểu kết nạp được 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, 95% số đảng viên trở lên hàng năm được học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đã ban hành.

Nhiệm kỳ tới là xây dựng đi đôi với việc thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đẩy mạnh phát triển đảng viên

Nhiệm kỳ tới là xây dựng đi đôi với việc thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đẩy mạnh phát triển đảng viên
 

Xuất phát từ mục tiêu và các yêu cầu lớn nêu trên, ngay từ những tháng cuối năm 2010 này, Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 tập trung xây dựng chiến lược phát triển của toàn hệ thống, với các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện các nội dung lớn sau: Huy động các nguồn vốn, bảo đảm thuận lợi cho việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã được Chính phủ giao, mà trọng tâm là các chương trình cho vay vốn đối với hộ nghèo, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn, HSSV, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, GQVL, hộ gia đình SXKDVKK, hộ đồng bào DTTS ĐBKK, đặc biệt là hộ nghèo ở 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Để sớm thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn nêu trên, trước mắt NHCSXH sẽ khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, tạo hành lang pháp lý cao hơn cho hoạt động của mình hiệu quả. Theo đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, hợp tác và gắn kết chặt chẽ với mạng lưới Tổ TK&VV nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm đồng vốn đến đúng người thụ hưởng theo Quyết định của Nhà nước. Về phía ngân hàng, trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu một bước tăng cường cơ sở vật chất, năng lực và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, kịp thời tuyên dương các gương người tốt, điển hình tiên tiến trong ngành. Đồng thời, chú trọng đến đầu tư, đổi mới và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng ngang tầm với các NHTM lớn trong nước, đáp ứng yêu cầu ngày một hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới.

Về công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là tiếp tục phát huy thành quả và kinh nghiệm đã có trong nhiệm kỳ trước, đưa nhanh các Nghị quyết, chính sách của Đảng vào cuộc sống, tới từng cán bộ, đảng viên thực hiện. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuyên dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt trong ngành, đồng thời, ngăn chặn, xử lý đúng mức và kiên quyết đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm trong quản lý tài chính; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy về mọi hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc cũng sẽ được quan tâm đúng mức hơn để xây dựng một tập thể Đảng ủy phát triển vững mạnh toàn diện, tạo niềm tin lớn trong xã hội. Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác củng cố đội ngũ cấp ủy, chi bộ trực thuộc, thực sự là người có khả năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, Đảng bộ và Ban chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, gắn với việc thực hiện Quy định 76/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ và trong sáng với cấp ủy Đảng nơi cư trú. Phê bình và tự phê bình một cách nghiêm túc, khách quan đối với từng đảng viên. Bởi đó chính là động lực phát triển của Đảng bộ là niềm tin, sức thu hút của đảng viên đối với quần chúng ngoài Đảng. Một trong những nội dung lớn trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ NHCSXH Trung ương là xây dựng đi đôi với việc thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đẩy mạnh phát triển đảng viên, trong đó hết sức quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo… có đầy đủ phẩm chất, năng lực; cán bộ chủ chốt ở các Ban đã qua nhiều năm gắn bó, cống hiến cho ngành.

Nước có mạnh thì dân mới giàu và ngược lại! Đảng bộ, đảng viên có trung thực, mẫu mực thì dân mới tin. Dân có tin thì Đảng mới phát triển bền vững cả về tổ chức và lý tưởng. Thấu hiểu mối quan hệ biện chứng này, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành, của Đảng bộ NHCSXH Trung ương càng hết sức quan tâm đến công tác quần chúng (Công đoàn, thanh niên, phụ nữ…), đánh giá đúng mức, động viên khen thưởng kịp thời những người có đóng góp lớn cho sự phát triển của toàn hệ thống.

Nhận rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, Đảng bộ NHCSXH Trung ương quyết tâm, nỗ lực tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ III (2010 - 2015) nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ lớn về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015, trong đó có mục tiêu XĐGN mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Nguyễn Hữu Hạnh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác