Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

12/06/2023
(VBSP News) Sáng 12/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
13

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, trong 2 năm qua, các tỉnh, thành và các cơ quan Trung ương đã có kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp.

11

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tất cả các tỉnh, thành đã tiến hành thảo luận, trao đổi, phân tích để việc học tập và làm theo đạt được hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu thực chất… Thông qua các đợt sinh hoạt, học tập, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

12

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm có lúc có nơi chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; nội dung kế hoạch hành động chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm ở một số nơi chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, chưa tự giác trong học tập, công tác, rèn luyện, thậm chí có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên ở một số tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

14

Các đảng viên Đảng bộ NHCSXHTW dự Hội nghị tại Điểm cầu Đảng bộ NHCSXHTW

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham luận, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trao đổi về các vấn đề cần quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 2 năm vừa qua. Kết quả đạt được đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định nêu gương khác; nghiên cứu đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo báo ĐBND

Các tin bài khác