Nguồn vốn chính sách kịp thời giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19
Ảnh tư liệu

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP tại NHCSXH (Bài 3 - Không để ai bỏ lại phía sau)

(VBSP News) Trong tất cả các chính sách, người dân và doanh nghiệp luôn được đặt ở trí trung tâm. Đặc biệt, các chính sách liên quan đến bảo đảm an toàn về người, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động trước, trong và sau đại dịch COVID-19 luôn được thiết kế theo tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”…