Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ nghèo tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính phủ 3,3%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay cơ sở SXKD của thương binh, người tàn tật 3,3%/năm
Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ 4,8%/năm