Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 9%/năm
Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ 4,8%/năm
Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 9%/năm