Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng 0,2
Kỳ hạn 01 tháng 1,7
Kỳ hạn 02 tháng 1,7
Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng 2,0
Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng 3,0
Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng 3,0
Kỳ hạn 12 tháng 4,8
Kỳ hạn từ 12 đến dưới 24 tháng 4,8
Kỳ hạn trên 24 tháng 4,9