Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại NHCSXH

28/06/2021
(VBSP News) Chiều 28/6/2021, Hội đồng khoa học NHCSXH tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại NHCSXH” do Ths. Phạm Văn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo làm Chủ nhiệm đề tài. Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu đề tài.
6X0A2178a

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện tại NHCSXH luôn đảm bảo được tính khoa học, tính cấp thiết và ứng dụng cao vào thực tiễn hoạt động của NHCSXH. Từ khi thành lập đến 31/12/2020, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện 86 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 04 đề tài cấp Bộ; 82 đề tài cấp cơ sở (44 đề tài cấp hệ thống và 38 đề tài cấp chi nhánh NHCSXH). Các lĩnh vực nghiên cứu nhiều nhất là nghiệp vụ tín dụng (32 đề tài), tổ chức điều hành, đào tạo (16 đề tài).
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số vấn đề hạn chế trong cả hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cũng như công tác quản lý nghiên cứu khoa học như: Một số đơn vị, cá nhân chưa mạnh dạn thực hiện các đề tài nghiên cứu; Khâu phê duyệt đề cương chi tiết và thuyết minh đề tài chưa được chú trọng; Một số đề tài trong quá trình thực hiện còn chậm tiến độ…
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn với mong muốn xây dựng được một hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hệ thống NHCSXH, đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại NHCSXH” đã tập trung nghiên cứu các nội dung, hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại NHCSXH và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại NHCSXH như: hoàn thiện quy định về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao ý thức trách nhiệm của đơn vị bằng việc thực hiện các biện pháp khuyến khích cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cho cán bộ trong hệ thống NHCSXH. Từ đó, phát động các phong trào thi đua khen thưởng đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài và đánh giá đề tài có đóng góp lớn trong hoạt động đào tạo tại NHCSXH. Đồng thời, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để tiếp tục rà soát để bổ sung, góp ý ưu điểm, hạn chế trong xây dựng hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại NHCSXH. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ làm cơ sở trình Tổng Giám đốc NHCSXH đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống NHCSXH cũng như hoàn thiện quy trình quản lý hoạt động khoa học và công nghệ giúp Hội đồng khoa học phê duyệt đề cương chi tiết, đúng mục tiêu và định hướng nghiên cứu.
Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài đạt loại Xuất sắc.

PV

Các tin bài khác