Dấu ấn của vốn tín dụng chính sách trên cánh đồng Chương Mỹ

09/03/2021
(VBSP News) Cơ sở hạ tầng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; 32/32 xã hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Đó là những trái ngọt mà nhân dân huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) thu được từ sự nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống chính trị. Trong mỗi thành quả ấy đều có dấu ấn đậm nét của NHCSXH huyện.
ha noi

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Chương Mỹ tiếp sức cho các hộ gia đình phát triển mô hình sản xuất hiệu quả

Năm 2020, được sự quan tâm của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Hà Nội, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Chương Mỹ, NHCSXH huyện đã bám sát chỉ đạo và triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đặc biệt là thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Với đặc thù hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, đối tượng phục vụ chủ yếu là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND huyện, NHCSXH huyện Chương Mỹ đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ban giảm nghèo cấp xã thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong toàn huyện; chủ động bố trí nguồn vốn để tất cả hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh nhất. Đồng thời, liên tục rà soát những hộ có mức thu nhập trung bình, hộ có hoàn cảnh khó khăn có sức lao động, thiếu vốn SXKD để bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình phát triển kinh tế.
Đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chương Mỹ đạt 511 tỷ đồng, tăng 66 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh số vay đạt 212,6 tỷ đồng với 5.805 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ đạt 147 tỷ đồng. Tổng dư nợ 8 chương trình tín dụng đạt 510,2 tỷ đồng với 15.304 hộ còn dư nợ, tăng 65 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt 99,9% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng 14,6%. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 5,7 tỷ đồng, hộ cận nghèo 6,4 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 129,9 tỷ đồng, giải quyết việc làm 250,6 tỷ đồng, HSSV 1,6 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 14,5 tỷ đồng, nhà ở xã hội 4,3 tỷ đồng. Đặc biệt, dư nợ chương trình cho vay NS&VSMTNT đạt 97 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng bảo đảm, thường xuyên duy trì ở mức thấp, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ.
NHCSXH huyện Chương Mỹ còn tập trung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để các địa phương củng cố, duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới cũng như tiếp sức cho các địa phương hoàn thiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có 10 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Do đó, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn cho các xã đang dồn lực hoàn thiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại các xã, thị trấn để nhân dân hiểu và sớm tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.
Đồng thời, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn các văn bản quy định; thực hiện theo dõi, quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn gắn với chuyển giao KHKT, hướng dẫn phương pháp tổ chức SXKD từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hạnh Nguyên

Các tin bài khác