Tín dụng chính sách ở Sóc Trăng

(VBSP News) Những năm qua cùng với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Doanh số cho vay từ năm 2007 đến nay của NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đạt trên 5.972 tỷ đồng với 444.084 lượt hộ vay. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển SXKD, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.