Tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2016 của NHCSXH là 8%

12/01/2016
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2525/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2016 cho NHCSXH.
Kế hoạch năm 2016, tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2015 của NHCSXH là 8%

Kế hoạch năm 2016, tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2015 của NHCSXH là 8%

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2016 cho NHCSXH.

NHCSXH tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác