NHCSXH nghiệm thu Đề tài “Vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở”

19/12/2018
(VBSP News) NHCSXH vừa nghiệm thu Đề tài “Vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở” và được xếp loại Giỏi.
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Hiện nay, Trưởng thôn đã và đang tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở với các công việc như phối hợp với NHCSXH, các tổ chức hội, đoàn thể và các bên liên quan để phổ biến, triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi; cùng với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác gia nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong công tác quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn tham gia giám sát, chứng kiến các buổi họp tổ và ký biên bản các cuộc họp, thành cập, thay đổi thành viên Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn… theo quy định. Đặc biệt là việc họp bình xét cho vay để đảm bao công khai, dân chủ, đúng đối tượng, giám sát hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, tham gia Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi để thu hồi các khoản nợ, đồng thời phát hiện và thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và NHCSXH về những hộ vay chuyến đi, chuyến đến và những hộ bỏ đi khỏi địa phương…

Với đề tài “Vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở” đã phân tích, đánh giá thực trạng, đóng góp của đội ngũ Trưởng thôn trong tham gia quản lý Nhà nước, trong đó có thực trạng tham gia hoạt động tín dụng chính sách và vai trò, khó khăn, vướng mắc của đội ngũ Trưởng thôn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở.

Nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm nghiêm cứu đề tài, các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đều tập trung vào những vấn đề cần bổ sung nghiên cứu trong nội dung đề tài như: Những tồn tại, hạn chế của Trưởng thôn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở, vai trò của Trưởng thôn trong công tác giám sát quản lý hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn và việc giám sát bình xét cho vay cũng như giám sát hộ vay sử dụng vốn vay ưu đãi…

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của nhóm nghiên cứu. Đề tài “Vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở” có giá trị thực tiễn cao. Vì vậy yêu cầu nhóm nghiên tiếp thu những ý kiến phản biện, bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài một cách đầy đủ và hoàn chỉnh hơn, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao vai trò của Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sơ cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH theo hướng ổn định và bền vững.

PV

Các tin bài khác