Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH

19/12/2018
(VBSP News) Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH”, do Giám đốc Ban tín dụng người nghèo NHCSXH, Đặng Đức Thắng làm Chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu NHCSXH xếp loại Giỏi đã đưa ra được những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phục vụ ngày càng tốt hơn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên kết quả phân tích tình hình thực tế hoạt động tại Điểm giao dịch xã của NHCSXH trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở tập hợp, luận giải, minh chứng, phân tích các dữ liệu về thực trạng hoạt động giao dịch tại xã giai đoạn 2014 - 2018. Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH” đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về mô hình NHCSXH, mô hình hoạt động giao dịch tại xã, các vấn đề liên quan đến lý luận Điểm giao dịch xã, Tổ giao dịch xã. Làm rõ sự cần thiết nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, đưa ra các chỉ tiêu định lượng và định tính đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch tại xã. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giao dịch tại xã. Khẳng định Điểm giao dịch xã và hoạt động của Tổ giao dịch xã là đặc trưng riêng có, là biểu tượng, hình ảnh và thương hiệu của NHCSXH. Hoạt động giao dịch tại xã có ảnh hưởng lớn tới tính hiệu quả và chất lượng hoạt động của NHCSXH cấp huyện, cấp tỉnh, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ổn định và bền vững của NHCSXH.

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu của NHCSXH trong giai đoạn tới, đề tài đã đưa ra 08 nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, với mục tiêu tối ưu hóa thời gian giao dịch, phục vụ khách hàng tốt nhất và đảm bảo an toàn về con người, tài sản của NHCSXH. Các giải pháp trong đề tài nghiên cứu đều dựa trên cơ sở giải quyết các khó khăn, tồn tại trong hoạt động giao dịch tại xã, phát huy các kết quả đạt được.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra, đồng thời đưa ra nhiều góp ý để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề tài và sớm công bố áp dụng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Trên cơ sở làm rõ thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đề tài đã đề xuất được những giải pháp hữu hiệu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

PV

Các tin bài khác