NHCSXH hưởng ứng ngày khoa học công nghệ Việt Nam

17/05/2019
(VBSP News) Ngày 18/5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.
NHNN tổ chức phổ biến đề tài khoa học cấp Bộ của NHCSXH

NHNN tổ chức phổ biến đề tài khoa học cấp Bộ của NHCSXH

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt TW Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định: Khoa học từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân…”.

Bắt đầu từ năm 2013, ngày 18/5 hàng năm được chọn là ngày kỷ niệm KH&CN Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Lĩnh vực KH&CN ngày càng được quan tâm, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến trong thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá, con người Việt Nam.

Với NHCSXH, từ khi thành lập đến 31/12/2018, toàn hệ thống NHCSXH có 71 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 04 đề tài cấp Bộ; 67 đề tài cấp cơ sở (35 đề tài cấp hệ thống và 32 đề tài cấp chi nhánh NHCSXH). Đặc biệt năm 2018, có 01 đề tài cấp Bộ, mã số DTNH.020/16 “Nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đối với đồng bào dân tộc thiểu số” đã được Thống đốc NHNN ban hành quyết định công nhận và xếp loại Giỏi. Riêng 05 tháng đầu năm 2019, NHCSXH đã phê duyệt danh mục 07 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 05 đề tài NCKH cấp hệ thống và 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học, các tập thể, cá nhân trong hệ thống NHCSXH cũng tham gia rất tích cực hoạt động sáng kiến. Các sáng kiến của các đơn vị, cá nhân ngày càng đa dạng và có ứng dụng thực tiễn tích cực. Số lượng sáng kiến toàn hệ thống NHCSXH được công nhận năm 2018 là 486 sáng kiến.

Bài và ảnh Nguyễn Văn Hải - Trung tâm Đào tạo

Các tin bài khác