Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, khắc phục hạn chế, tồn tại sau kiểm tra của các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh”

25/12/2019
(VBSP News) Sáng ngày 25/12/2019, Hội đồng khoa học NHCSXH tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, khắc phục hạn chế, tồn tại sau kiểm tra của các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh” do Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Ninh, Đàm Lê Văn làm Chủ nhiệm đề tài.
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Tham dự buổi nghiệm thu có Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo, các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu đề tài.
Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Ninh, Đàm Lê Văn - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, khắc phục hạn chế, tồn tại sau kiểm tra của chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh”. Đề tài nghiên cứu đã nêu tổng quan về hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ và công tác tự kiểm tra của NHCSXH; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, khắc phục hạn chế tồn tại sau kiểm tra của chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh.
Về lý luận, đề tài đã làm rõ vai trò, tầm quan trọng của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với một ngân hàng. Việc xây dựng được hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ tốt sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu hoạt động, sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng.
Bên cạnh đó, trên phương diện thực tiễn, đề tài cũng đưa ra được bức tranh tổng thể về công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự kiểm tra tại NHCSXH. Phản ánh thực trạng về nội dung công tác và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thông qua đó nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, tồn tại trong hoạt động công tác kiểm tra, tự kiểm tra của chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Từ đó làm tiền đề để nhóm nghiên cứu đưa ra 6 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra của các chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Các giải pháp đều căn cứ trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.
Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn. Đề tài cần nghiên cứu, bổ sung làm rõ thêm một số nội dung để được hoàn thiện hơn như: thống nhất về hình thức phù hợp với nội dung nghiên cứu và đưa ra nhóm giải pháp, định hướng trọng tâm…

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Ghi nhận và biểu dương những nội dung trong đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cũng như những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đề tài là tài liệu cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của NHCSXH, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh trong kiểm tra và khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Đồng thời trên cơ sở các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.
Hội đồng đánh giá, các nội dung phân tích và giải pháp đưa ra đóng góp nhất định để triển khai, áp dụng và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị trong công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại Khá.

PV

Các tin bài khác