Không ngừng nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, phát huy dân chủ, đồng lòng xây dựng NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững

02/02/2018
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH tại Hội nghị người lao động Trụ sở chính NHCSXH chiều ngày 02/2/2018.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Ngọc Bảo Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; các Phó Tổng Giám đốc và 307 cán bộ, viên chức, người lao động tại Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị người lao động tại Trụ sở chính NHCSXH năm 2018 là sự kiện quan trọng đối với cán bộ, nhân viên và người lao động nhằm mục đích phát huy dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Đồng thời cũng là dịp để thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị tại Trụ sở chính NHCSXH năm 2017; việc  thực hiện chính sách đối với người lao động và kết quả thực hiện dân chủ cơ sở. Theo đó năm 2017, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tập trung tích cực tham mưu Ban lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt những nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần vào hiệu quả, kết quả đạt được chung của toàn hệ thống. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và tạo điều kiện của Ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên phát huy quyền dân chủ của người lao động, sức sáng tạo, trí tuệ của tập thể và cá nhân để góp phần đưa NHCSXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt trên 175 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 171 nghìn tỷ đồng, tăng 14.417 tỷ đồng so với năm 2016. Trong năm qua, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tham mưu, cho Ban Lãnh đạo NHCSXH ban hành các cơ chế chính sách tín dụng mới; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và nội dung công việc liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam bộ giai đoạn 2012 - 2016; Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Hội thi “Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ” các cấp… Năm 2017, Trung tâm Đào tạo cũng làm tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho NHCSXH. Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện tốt việc bảo trì hệ thống phần mềm ứng dụng đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định và an toàn, đáp ứng các yêu cầu về hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Sở giao dịch NHCSXH thanh toán kịp thời, chính xác các khoản phải trả, duy trì đảm bảo các hoạt động thanh toán trong hệ thống và thanh toán với các đơn vị ngoại ngành… Các đơn vị tại Trụ sở chính đã thực hiện tốt vai trò cơ quan “đầu não” trong việc tập trung huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng; đồng thời quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng… Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ,viên chức và người lao động; Quy chế dân chủ cơ sở cũng như điều kiện làm việc luôn được cải thiện, đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ yên tâm công tác.

Về định hướng  năm 2018, các đơn vị tại Trụ sở chính tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2017, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch chuyên môn. Cùng với đó, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thỏa ước lao động tập thể.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 về việc kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác của Ban thanh tra nhân dân.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận về những biện pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH và những chính sách đối với người lao động tại mỗi đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc NHCSXH nhấn mạnh: Năm 2017 là năm đạt được những kết quả ấn tượng của NHCSXH khi tất cả các chỉ tiêu được Chính Phủ giao đã được hoàn thành xuất sắc; đồng thời biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm CNTT, Trung tâm Đào tạo đạt được trong năm 2017. Trong năm 2018, yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch tăng trưởng tín dụng của NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ giaobám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đảng ủy NHCSXH TW, chỉ đạo của Tổng Giám đốc để cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Trụ sở chính phải thực hiện có chất lượng, hiệu quả vai trò là cơ quan hoạch định chính sách; tìm kiếm, hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở; tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, cảnh báo các biến động, rủi ro trong hoạt động; triển khai kịp thời những chính sách mới được ban hành, nghiên cứu rà soát, hoàn thiện, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế khoán tài chính; nghiên cứu, tổ chức phát động thi đua phù hợp, khuyến khích người lao động,… Đặc biệt năm 2018, là năm bản lề thực hiện rà soát các mục tiêu chưa đạt trong Chiến lược phát triển NHCSXH để đưa ra giải pháp quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược hoạt động NHCSXH giai đoạn 2010 - 2020.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, mỗi cán bộ tại Trụ sở chính phải nhận thức và thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với hệ thống, với dân. Trên mỗi cương vị công tác, cán bộ viên chức và người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; trau dồi đạo đức nghề nghiệp; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết; đồng lòng, xây dựng tập thể NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện… đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Công đoàn.

06 tập thể và 24 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN

06 tập thể và 24 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH vinh dự được nhận Bằng khen Toàn diện của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH vinh dự được nhận Bằng khen Toàn diện của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

09 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng và 01 cá nhân được trao Kỷ niêm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

09 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng và 01 cá nhân được trao Kỷ niêm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

6X0A6265

02 tập thể được nhận Cờ thi đua toàn diện và 21 cá nhân được nhận Bằng khen Toàn diện của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

02 tập thể được nhận Cờ thi đua toàn diện và 21 cá nhân được nhận Bằng khen Toàn diện của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2018, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, chủ động, trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của NHCSXH. Hội nghị cũng đã tiến hành Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn.

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở chính NHCSXH

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở chính NHCSXH

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác