Huyện Quảng Ninh được hỗ trợ thêm vốn để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

28/04/2022
(VBSP News) Người dân ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa được NHCSXH huyện giải ngân cho vay hơn 5 tỷ đồng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.
quang binh

Nhiều hộ vay phấn khởi đến Điểm giao dịch xã sớm hơn để nhận vốn vay kịp phục vụ SXKD

Trên cơ sở rà soát đúng các đối tượng có nhu cầu vay vốn, NHCSXH huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng giải ngân cho vay nguồn vốn mới được phân giao, kịp thời đưa vốn đến người dân để SXKD. Ngay trong ngày đầu tiên giải ngân, đã có 14 khách hàng vay vốn chương trình HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn với 140 triệu để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 60 lao động được vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 3 tỷ đồng và 10 hộ gia đình được vay 2,2 tỷ đồng để thuê, mua NOXH.
Với tinh thần khẩn trương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục tuyên truyền, rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn và hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng giải ngân cho vay kịp thời, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất, để cuộc sống của người dân sớm ổn định sau đại dịch.

TN

Các tin bài khác